ترانزیستور


ترانزیستورها قلب تپنده مدارهای الکترونیکی هستند و بخش اصلی تراشه های الکترونیکی را تشکیل می دهند. این قطعه که در اواسط قرن بیستم توسعه یافت، مبنایی برای پیشرفت سریع صنعت الکترونیک شد و عصر کوچک سازی وسایل الکترونیکی با آن آغاز شد. ترانزیستور، به عنوان یکی از قطعات الکترونیکی حساس و بسیار پرکاربرد، در واقع اساس طراحی بسیاری از دستگاه ها، مدارها و تراشه های الکترونیکی می باشد.

ترانزیستور چیست؟

ترانزیستور به زبان ساده، قطعه ای الکترونیکی است که ولتاژ یا جریان را کنترل و تنظیم می کند و مانند یک دروازه یا سوئیچ عمل می کند. فرض کنید یک مدار داریم که دارای دو بخش است و می خواهیم جریان عبوری از بخش اول به بخش دوم مدار را کنترل کنیم. یعنی می خواهیم قطعه ای بین بخش اول و دوم مدار قرار دهیم که طبق تصمیم ما، در بعضی مواقع جریان بخش اول مدار را به طور کامل به بخش دوم منتقل کند، در بعضی مواقع اجازه عبور هیچ جریانی به بخش دوم مدار را ندهد و در بعضی مواقع قسمتی از جریان بخش اول را به بخش دوم مدار انتقال دهد.